Algemene voorwaarden

Omschrijving producten en diensten

Cook Fusion is als cateringbedrijf actief en verzorgt maaltijden op diverse locaties. Gezien Cook Fusion bederfbare waren levert, worden deze niet teruggenomen, noch omgeruild. Foto's en illustraties op de website zijn louter ter illustratie en niet bindend. De afbeeldingen op deze website mogen niet gekopieerd worden zonder toestemming van Cook Fusion.

Bestelling en levering

Cook Fusion werkt enkel op bestelling. Bestellingen kunnen geplaatst worden door het online bestelformulier in te vullen op de website. Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant kennis genomen te hebben van alle informatie en tarieven. Alle wijzigingen op verzoek van de klant dienen ten laatste 14 dagen voor de uitvoering door de klant schriftelijk meegedeeld worden. In geval de bestelling via het online formulier geplaatst wordt dan wordt deze pas definitief na bevestiging door Cook Fusion. Cook Fusion behoudt zich het recht voor om een voorschot van te vragen na het plaatsen van de bestelling.

Betaling

Al onze diensten zijn contant betaalbaar op leveringsdatum of uitvoerdatum.

Prijzen

De totaalprijs wordt berekend aan de hand van de gehanteerde prijzen op deze website, dewelke aldaar ten alle tijde kunnen geconsulteerd worden door de klant. De gefactureerde prijzen zijn deze welke van kracht waren op datum van bestelling.

Annulering

De klant heeft het recht om ten allen tijde en zonder enige opgave van reden de bestelling te annuleren. In dit geval is Cook Fusion gemachtigd om volgende verbrekingsvergoeding in rekening te brengen: minder dan 7 dagen voor het feest: 100% van het totaalbedrag, tussen 7 en 14 dagen voor het feest: 50% van het totaalbedrag, tussen 14 dagen en 1 maand voor het feest: 30% van het totaalbedrag, meer dan 1 maand voor het feest: 10% van het totaalbedrag. In geval de klant het voorschot van de bestelling niet ten laatste op het overeengekomen tijdstip voldoet en na daartoe door Cook Fusion schriftelijk te zijn aangemaand met het verzoek om binnen de 5 dagen tot betaling over te gaan, wordt dit beschouwd als een éénzijdig verzoek tot verbreking van de overeenkomst en is Cook Fusion gemachtigd om een verbrekingsvergoeding te vragen, begroot op bovenstaande tarieven.

Overmacht

Zowel de klant als Cook Fusion zijn bevrijd van hun verbintenis in geval van overmacht, te wijten aan een onvoorziene omstandigheid die zich manifesteert buiten de wil van de partijen en als gevolg waarvan de uitvoering van hun wederzijdse verbintenissen definitief onmogelijk wordt.

Geschillen

In geval van geschillen is de rechtbank van Mechelen bevoegd.